AIDC BLOG: Asal usul, misi dan agenda Islam Liberal

Friday, November 21, 2008

Asal usul, misi dan agenda Islam LiberalAsal usul, misi dan agenda Islam Liberal


Oleh Abu Hamzah Agus Hasan Bashari


Liberalisme adalah satu faham yang berkembang di Barat. Dalam tesis Ahmad Suhelani, MA yang berjudul “Pemikiran Politik Barat” menjelaskan prinsip-prinsip pemikiran ini. Pertama, prinsip kebebasan individu. Kedua, prinsip kontrak sosial. Ketiga, prinsip masyarakat pasaran bebas. Keempat, perinsip meyakini wujudnya Pluraliti Sosio - Kultural dan Politik Masyarakat. (Gado-Gado Islam Liberal; Sabili no 15 Thn IX/81).

Islam dan Liberal adalah dua istilah yang antagonis, iaitu saling bertentangan dan tidak mungkin bersatu. Namun begitu dengan adanya sekelompok manusia di Indonesia menamakan dirinya dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), menunjukan terdapat sekumpulan manusia yang mempunyai agenda tersendiri.

Islam adalah pengakuan bahawa apa yang mereka suarakan adalah haqq(benar) tetapi pada hakikatnya suara mereka itu adalab batil (palsu) kerana liberal tidak sesuai dengan Islam dan apa yang mereka suarakan adalah bid'ah yang ditawarkan oleh orang-­orang yang ingkar kepada Muhammad Rasulullah.

Maka dalam rencana ini akan kita huraikan asal usul firqah (fahaman) liberal (kelompok Islam Liberal atau Kelompok kajian Utan Kayu), visi, misi agenda dan bahaya mereka.


Asal-usul Firqah LiberalIslam liberal menurut Charles Kurzman muncul sekitar abad ke-18 ketika kerajaan Turki Utsmaniyah Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal (India) berada diambang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan permurnian, kembali kepada al-Qur'an dan sunnah.

Pada saat ini muncullah tunas fahaman liberal awal melalui Syah Waliyullah (India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan keperluan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syi'ah. Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani membuka pintu ijtihad.

Idea ini terus tergelincir. Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi (Mesir, 1801-1873) memasukkan unsur-unsur Eropah dalam pendidikan Islam. Shihabuddin Marjani (Rusia, 1818-1889) dan Ahmad Makhdun (Bukhara, 1827-1897) memasukkan mata pelajaran sekular ke dalam kurikulum pendidikan Islam. (Charless Kurzman: xx-xxiii)

Dari kiri, Sir Sayyid Ahmad Khan (India), Syed Amir Ali (India), Muhamad Abduh(Mesir) dan Qasim Amin (Mesir)


Di India muncul Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) yang memujuk kaum muslimin agar bekerjasama dengan penjajah Inggeris. Pada tahun 1877 dia membuka kelas pengajian yang kemudian menjadi Universitas Aligarh (1920).

Sementara Syed Amir Ali (1879-1928) melalui buku "The Spirit of Islam" berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal dalam Islam sepertimana yang dipuja di Inggeris pada masa Ratu Victoria. Amir Ali memandang bahawa Nabi Muhammad adalah Pelopor Agung Rasionalisme. (William Montgomery Waft: 132).

Di Mesir muncullah Muhamad Abduh (1849-1905) yang banyak menceduk pemikiran mu'tazilah dalam menafsirkan Islam dengan cara yang bebas dari pengaruh salaf. Lalu muncul Qasim Amin (1865-1908) kaki tangan Eropah dan pelopor emansipasi wanita, penulis buku Tahrir al-Mar'ah(emansipasi wanita). Lalu muncul Ali Abd. Raziq (1888-1966), yang menentang sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik kerana Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah (1926-1997) yang mengatakan bahawa yang dikehendaki oleh al-Qur'an hanyalah sistem demokrasi dan tidak yang lain. (Charless: xxi,l8).

Di Algeria muncul Muhammed Arkoun (lahir 1928) yang menetap di Perancis. Dia memulakan tafsiran al-Quran model baru yang berdasarkan kepada pelbagai disiplin Barat seperti dalam lapangan semiotika (ilmu tentang fenomena tanda), antropologi(kajian sosio-budaya masyarakat), falsafah (pemikiran) dan linguistik (bahasa). Intinya dia ingin menelaah Islam berdasarkan ilmu­-ilmu pengetahuan Barat moden. Dan ingin mempersatukan keanekaragaman pemikiran Islam dengan keanekaragaman pemikiran di luar Islam. (Mu'adz, Muhammad Arkoun Anggitan tentang cara-cara tafsir al-Qur'an, Jurnal Salam vol.3 No. 1/2000 hal 100-111; Abd. Rahman al-Zunaidi: 180; Willian M Watt: 143).

Di Pakistan muncul Fazlur Rahman (lahir 1919) yang menetap di Amerika dan menjadi pengarah di Universiti Chicago. Ia mempelopori tafsir konstekstual, satu-satunya model tafsir yang adil dan terbaik menurutnya. Ia mengatakan al-Qur'an itu mengandung dua aspek: peraturan spesifik dan idea moral dan yang dituju oleh al-Qur'an adalah idea moralnya kerana itu ia yang senang untuk diterapkan. (Fazlul Rahman: 21; William M. Watt: 142-143).

Di Indonesia muncul Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman di Chicago) yang memelopori gerakan firqah liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). (Adiyan Husaini dalam makalah Islam Liberal dan misinya menukil dari Greg Barton, Sabili no. 15: 88).

Nurcholis Madjid telah memulakan gagasan pembaharuannya sejak tahun l970-an. Pada saat itu dia telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: “Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar fahaman kenisbian (relativisme) bentuk-bentuk formal agama ini dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama” (Nurcholis Madjid: 239)

Lalu sekarang muncullah apa yang disebut JIL (Jaringan Islam Liberal) yang mengusung idea-idea Nurcholis Madjid dan para pemikir-pemikir lain yang secocok dengan pemikirannya.

Demikian sanad Islam Liberal menurut Hamilton Gibb, William Montgomery Watt, Chanless Kurzman dan lain-lain. Akan tetapi kalau kita uruti maka pokok fikiran mereka sebenarnya lebih tua dari itu. Fahaman mereka yang rasionalis dalam beragama kembali pada guru besar kesesatan iaitu Iblis Ia'natullah ‘alaih. (Ali Ibn Abi aI-'Izz: 395) kerana itu JIL boleh disamakan dengan “Jalan Iblis Laknat”. Sedangkan faham sekularis dalam bermasyarakat dan bernegara berakhir sanadnya dengan masyarakat Eropah yang meniru tokoh-tokoh gereja yang melahirkan moto 'Render Unto The Caesar what The Caesar's and to the God what the God's' (Serahkan apa yang menjadi hak Kaisar kepada kaisar dan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan). (Muhammad Imarah: 45)

Kerana itu ada yang mengatakan: “Cak Nur (Nurcholis Madjid) cuma meminjam pendekatan Kristian yang membidani lahirnya peradaban barat”

Sedangkan fahaman pluralisme yang mereka agungkan bersambung sanadnya kepada lbn Arabi (468-543 H) yang mencadangkan keimanan Fir'aun dan mengunggulkannya atas nabi Musa 'alaihis salam (Muhammad Fahd Syaqfah: 229-230)

Misi Firqah Liberal

Misi Firqah Liberal adalah untuk menghalang (tepatnya: menghancurkan) gerakan Islam fundamentalis (www.islamlib.com). mereka menulis: “sudah tentu, jika tidak ada usaha-usaha untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan (fundamentalis) itu, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini boleh menjadi dominan. Hal ini jika terjadi, akan mempunyai akibat buruk buat usaha memantapkan demokrasi di Indonesia. Sebab pandangan keagamaan yang militan biasanya menimbulkan ketegangan antara kelompok­-kelompok agama yang ada. Sebut saja antara Islam dan Kristian. Pandangan-pandangan kegamaan yang terbuka (inklusif) plural, dan humanis adalah salah satu nilai-nilai pokok yang mendasari suatu kehidupan yang demokratis.”

Menurut bekas Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon (Muhammad Imarah : 75) yang dimaksud dengan Islam Fundamentalis yang menjadi lawan firqah liberal adalah orang yang memiliki lima ciri-ciri berikut;

1. mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat,

2. mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali sejarah masa lalu itu

3. mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam

4. mereka yang mempropagandakan bahawa Islam adalah agama dan negara,

5. mereka menjadikan masa lalu itu sebagai petunjuk untuk masa depan.Agenda dan Gagasan Firqah Liberal


Dalam tulisan berjudul “Empat Agenda islam Yang Membebaskan"; Luthfi Asy­Syaukani, salah seorang pelopor JIL yang juga guru di Universiti Paramadina Mulya memperkenalkan empat agenda Islam Liberal.

Pertama, agenda politik. Menurutnya urusan negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan dan demokrasi.

Kedua, mengangkat kehidupan antara agama. Menurutnya perlu dipraktikkan teologi pluralisme kerana semakin majmuknya kehidupan bermasyarakat di negera Islam.

Ketiga, emansipasi wanita dan

Keempat kebebasan berpendapat (secara mutlak).

Sementara menurut Greg Bertan, (Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pustaka Antara Paramadina 1999: XXI) empat agenda tambahan agenda mereka adalah :

1. pentingnya konstekstualisasi ijtihad
2. komitmen terhadap rasionaliti dan pembaruan
3. penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama
4. permisahan agama dari parti politik dan adanya bahagian non-wilayah negara


Bahaya Firqah Liberal

Mereka tidak menyuarakan Islam yang diridhai oleh Allah , tetapi menyuarakan pemikiran-pemikiran yang diridhai oleh Iblis, Barat dan para Thaghut lainnya.

Mereka lebih menyukai lambang-lambang fasik daripada gelaran-gelaran keimanan kerana itu mereka benci kepada kata-kata jihad, sunnah, salaf dan lain-lainnya dan mereka rela menyebut Islamnya dengan Islam Liberal. Allah berfirman:

"Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman". (QS. Al-Hujurat 11)

Mereka beriman kepada sebahagian kandungan al-Qur'an dan meragukan kemudian menolak sebahagian yang lain, supaya penolakan mereka nampak sopan dan ilmiah mereka menciptakan “jalan baru” dalam menafsir al-Qur'an. Mereka menyebutnya dengan Tafsir Kontekstual, Tafsir Hermeneutik, Tafsir Kritis dan Tafsir Liberal

Sebagai contoh, Musthofa Mahmud dalam kitabnya al-Tafsir al-Ashri 1i al­Qur'an menafsir ayat ( -Faq tho 'u aidiyahumaa- ) dengan makna “maka putuslah usaha mencuri mereka dengan memberi santunan dan mencukupi keperluannya.” (Syeikh Mansyhur Hasan Salman, di Surabaya, Senin 4 Muharram 1423).

Dan tafsir seperti ini juga diikuti di Indonesia. Maka sebab itu mengapa rasulullah bersabda:

"Yang paling saya khuatirkan adalah orang munafik yang pandai bicara. Dia membantah dengan Al-Qur'an."

Orang-orang yang seperti inilah yang merosak agama. Mereka mendakwa diri mereka sebagai pembaharu Islam padahal merekalah perosak Islam, mereka mengajak kepada kepada Al-Qur'an padahal merekalah yang mencampakkan Al-Qur'an. Mengapa demikian ? Kerana mereka bodoh terhadap sunnah. (Lihat Ahmad Thn Umar al-Mahmashani: 388-389)

Mereka menolak paradigma keilmuwan dan syarat-syarat ijtihad yang ada dalam Islam, kerana mereka merasa rendah berhadapan dengan budaya barat, maka mereka melihat Islam dengan hati dan otak orang Barat.


Mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi , para sahabatnya dan seluruh orang-orang mukmin. Bagi mereka pemahaman yang hanya percaya pada ketentuan teks-teks normatif agama serta pada bentuk-bentuk formalisme Sejarah Islam paling awal adalah kurang memadai dan agama ini akan menjadi agama yang ahistoris (berlawanan dengan sejarah) dan eksklusif (tertutup) (Syamsul Arifin; Menakar Otentitas Islam LiberaL .Jawa Pos 1-2-2002). Mereka lupa bahwa sikap seperti inilah yang diancam oleh Allah:

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali." (QS. An-Nisaa' 115).


Mereka tidak memiliki ulama dan tidak percaya kepada ilmu ulama. Mereka lebih percaya kepada nafsunya sendiri, sebab mereka mengaku sebagai “pembaharu” bahkan “super pembaharu” iaitu neo-modernis. Allah berfirman:

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sedar. Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman." Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.(QS. Al-Baqarah 11-13).


Kesamaan cita-cita mereka dengan cita-cita Amerika, iaitu menjadikan Turki sebagai model bagi seluruh negara Islam. Prof. Dr. John L. Esposito menegaskan bahawa Amerika tidak akan rela mengiktiraf negara Islam sebelum seluruh negara-negara Islam tampil seperti Turki.

Mereka memecah belah umat Islam kerena gagasan mereka adalah bid'ah dan setiap bid'ah pasti memecah belah.

Mereka memiliki asas pendidikan yang banyak melahirkan pemikir-pemikir liberal, memiliki media yang cukup dan jaringan antarabangsa dan dana yang cukup.

Mereka tidak memiliki manhaj(jalan) yang jelas sehingga gagasannya wujud “asbun” dan asal “kotor” Lihat saja buku Charles Kurzman, Rasyid Ridha yang salafi (revivalis) itupun dimasukkan ke dalam kelompok liberal, begitu juga Muhammad Nasir (tokoh Masyumi) dan Yusuf Qardhawi (tokoh Ihwan al-Muslimin).

Bahayanya, mereka tidak boleh diam, padahal diam mereka adalab emas, memang begitu berat jihad menahan lisan. Tidak akan mampu melakukannya kecuali seorang yang mukmin.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau hendaklah ia diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

(Lihat Husain al-Uwaisyah: 9 dan seterusnya).

Ahlul batil selain menghimpun kekuatan untuk memusuhi ahlul haq. Allah ta'ala berfirman:

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagisebagian yang lain. JIka kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (QS. Al-Anfaal 73).

Sementara itu Ustaz Hartono Ahmad Jaiz menyebut mereka merbahaya sebab mereka itu “sederhana” tidak memiliki landasan keilmuwan yang kuat dan tidak memiliki aqidah yang kuat. (lihat Bahaya Islam Liberal: 40, 64-65)


AIDC menterjemah artikel tulisan Abu Hamzah Agus Hasan Bashari dari geocities.com. Artikel asal klik di sini

0 comments: